Subsidie – mogelijkheden

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Sinds 4 januari 2016 kunt u subsidie aanvragen. De regeling subsidieert de investering in bepaalde apparaten die duurzame energie produceren.
U kunt voor de volgende subsidiebedragen in aanmerking komen:

– Warmtepomp: vanaf € 500;
– Zonneboiler: vanaf € 500;
– Biomassaketel: vanaf € 3.200;
– Pelletkachel: vanaf € 500.

Het exacte subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie.

Apparatenlijsten

Sinds 4 januari 2016 zijn er lijsten met apparaten die onder de regeling vallen. Ook hun subsidiebedragen staan op deze lijsten. De apparatenlijsten vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.RVO.nl).

Voor apparaten die wel aan de (technische) eisen voldoen maar nog niet op een lijst staan, is subsidie mogelijk.

De regeling is bedoeld voor particulieren, woningcorporaties en ondernemers in de volgende sectoren:

-agro;
-recreatie;
-industrie;
-zorg;
-utiliteitsbouw;
-woningbouw.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen via de website van RVO.nl. Op deze website vindt u informatie over de subsidievoorwaarden en het aanvragen van de subsidie. ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Waarom deze subsidie?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling opent op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?

Aanvragen kan tot en met 31 december 2016 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Hoeveel subsidie is er?

De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten, die we vanaf 4 januari 2016 op deze site publiceren.

Hernieuwde subsidieaanvraag bij uitputting budget

Er is een situatie mogelijk dat het subsidiebudget voor het jaar op is. U ontvangt dan een brief waarin staat dat de subsidie niet wordt uitgekeerd vanwege uitputting van het budget. Vanaf dit moment heeft u 12 maanden de tijd om opnieuw uw aanvraag in te dienen. U kunt dan aanspraak maken op het budget van het opvolgende jaar, indien er voor dat jaar budget is.

Stimulering Duurzame Energieproductie 2016 (SDE+ 2016)

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling staat open voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in verschillende categorieën.

Bekijk per categorie Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon wat u nodig heeft voor uw aanvraag SDE+. Ook kent de SDE+ de categorie Wind op Zee, die haar eigen budget heeft. Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.

Vertraging landelijke subsidieregeling SDE

Dit jaar gaat de SDE -regeling dit jaar niet op 1 maart 2016 open, maar pas op 22 maart 2016.

De hoofdlijnen van de regeling

 • • Er zijn twee openstellingsrondes met elk een integraal budgetplafond. De eerste ronde kent een budget van € 4 miljard.
 • • In de ‘vrije categorie’ kunnen (toekomstige) hernieuwbare energieproducenten hun subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten per kilowattuur. De initiatiefnemers kunnen hierdoor de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op hun businesscase.
 • • Geen SDE+ subsidie voor invoeding van hernieuwbare elektriciteit als de prijs van elektriciteit zes uur of langer negatief is. Kleine projecten evenals projecten waaraan subsidie is verleend en waarvan de aanvraag vóór 1 december 2015 is ingediend zijn van deze nieuwe bepalingen uitgesloten.

  De eerste ronde is verdeeld over 4 fases en gaat 22 maart open. In de eerste fase kun je SDE aanvragen tot 9 cent per kWh. De tweede fase gaat precies een week later op 29 maart open en daarin kun je SDE aanvragen tot 11 cent per kWh. De derde fase gaat weer een week later open. Hierin kun je tot maximaal 13 cent per kWh subsidie aanvragen.
  Echter: het maximale subsidiebedrag voor zonne-energie is 12,8 cent per kWh. Weer een week later gaat de vierde fase open en hierin kun je tot 15 cent per kWh aanvragen, maar niet voor zon-PV dus!

  In de fases kun je subsidie aanvragen op een tiende van een cent. Je zou er dus voor kunnen kiezen om in fase 2 niet voor 11 cent aan te vragen, maar voor 10,9 cent zodat je misschien iets meer kans maakt om de subsidie te krijgen.

  Voorwaarden zonnepanelen

  Je kunt SDE aanvragen voor zonnepanelen wanneer je een elektriciteitsaansluiting hebt die groter is dan 3 x 80 Ampère én je minimaal 15 kW aan zonnepanelen gaat installeren. Wanneer je SDE aanvraagt voor een project dat groter is dan 500 kW moet je een haalbaarheidsonderzoek aanleveren én moet je aantonen dat je de investering ook kunt financieren.

  Beschikking

  Wanneer de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd (beschikt), krijg je minimaal 15 jaar lang een bedrag per geproduceerde kWh. In 2016 is dit maximaal 12,8 – 3,5 = 9,3 cent per kWh. De 12,8 cent is het maximale subsidiebedrag en de 3,5 cent is de basisenergieprijs (de prijs voor ‘grijze ‘energie’) die daar af wordt getrokken.

  Er wordt ook gekeken naar het energetisch rendement van de zonnepanelen: de subsidie is gemaximeerd op 950 kWh per kWp ofwel een rendement van 95%. Mocht blijken dat jouw systeem gedurende 15 jaar minder dan 95% rendement heeft gehad, dan mag je dit in het 16e jaar nog inhalen tot maximaal 95%.

  Voorwaarden zonnepanelen

  Je kunt SDE aanvragen voor zonnepanelen wanneer je een elektriciteitsaansluiting hebt die groter is dan 3 x 80 Ampère én je minimaal 15 kW aan zonnepanelen gaat installeren. Wanneer je SDE aanvraagt voor een project dat groter is dan 500 kW moet je een haalbaarheidsonderzoek aanleveren én moet je aantonen dat je de investering ook kunt financieren.

  Beschikking

  Wanneer de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd (beschikt), krijg je minimaal 15 jaar lang een bedrag per geproduceerde kWh. In 2016 is dit maximaal 12,8 – 3,5 = 9,3 cent per kWh. De 12,8 cent is het maximale subsidiebedrag en de 3,5 cent is de basisenergieprijs (de prijs voor ‘grijze ‘energie’) die daar af wordt getrokken.

  Er wordt ook gekeken naar het energetisch rendement van de zonnepanelen: de subsidie is gemaximeerd op 950 kWh per kWp ofwel een rendement van 95%. Mocht blijken dat jouw systeem gedurende 15 jaar minder dan 95% rendement heeft gehad, dan mag je dit in het 16e jaar nog inhalen tot maximaal 95%.

  In de Kamerbrief van 7 december 2015 staan de plannen voor de SDE+ 2016. Het beschikbare SDE+ budget in 2016 is circa 8 miljard euro. Dit budget is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015 en is exclusief de tender voor de uitrol van Wind op Zee.

  SDE+ 2016 op hoofdlijnen

  • – Er zijn twee openstellingsrondes met elk een integraal budgetplafond. De eerste ronde kent een budget van € 4 miljard.
  • – In de ‘vrije categorie’ kunnen (toekomstige) hernieuwbare energieproducenten hun subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten per kilowattuur. De initiatiefnemers kunnen hierdoor de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op hun businesscase.
  • – Geen SDE+ subsidie voor invoeding van hernieuwbare elektriciteit als de prijs van elektriciteit zes uur of langer negatief is. Kleine projecten evenals projecten waaraan subsidie is verleend en waarvan de aanvraag vóór 1 december 2015 is ingediend zijn van deze nieuwe bepalingen uitgesloten.

  Wijzigingen in 2016

  Per SDE+ categorie zijn er wijzigingen ten aanzien van 2015. Om welke wijzigingen het gaat kunt u na publicatie van de ministeriële regelingen op deze webpagina lezen. Ook verschijnt dan de brochure ‘SDE+ 2016 – Zo vraagt u subsidie aan voor de productie van duurzame energie’ en onze vernieuwde voorlichtingsfilm. Een aantal wijzigingen is onder andere:

  • Voor het opstellen van de windenergie-opbrengstberekening wordt een maximale gemiddelde windsnelheid voorgeschreven op basis van de SDE+ Windviewer.
  • In geval er sprake is van vervanging bij de Wind op land categorieën wordt uitsluitend subsidie verstrekt als de oude (bestaande) molen op het moment van vervanging minimaal 15 jaar heeft gedraaid en/of de nieuwe molen minimaal 1 MW groter is dan de oude (bestaande) molen. De vervangingscategorie van 2015 vervalt hiermee.
  • De categorie Geothermie ≥ 500 meter wordt uitgebreid. Gebruik van bestaande olie-en gasputten en het boren van een extra put worden toegestaan.
  • De wettelijke verankering van de duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa wordt naar verwachting in 2017 afgerond. Tot die tijd zal in de SDE+ handhaving gebaseerd zijn op een rapportageverplichting.
  • De subsidieduur van de categorie Ketel op houtpellets voor industriële stoomproductie ≥ 10 MWth wordt verkort van 12 jaar naar 8 jaar.
  • De ondergrens voor de categorie Zonthermie wordt aangepast van 100 m2 naar 200 m2 apertuuroppervlakte.
   Voor zon-PV projecten waarbij een aanvrager verdeeld over meerdere aanvragen meer dan 500 kWp aanvraagt, wordt een haalbaarheidsstudie verplicht. Voor deze categorie blijft de grootverbruikersaansluiting verplicht.
  • Meer informatie leest u in de Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+. Voor de exploitatieberekening kunt u gebruik maken van het Model exploitatieberekening SDE+.

  Windviewer
  Bij een aanvraag voor SDE+-subsidie voor windenergie is sinds 2015 het windrapport een verplichte bijlage. Onderdeel van het windrapport is een windenergie-opbrengstberekening op basis van de gemiddelde windsnelheid. Voor het opstellen van de windenergie-opbrengstberekening wordt voor de SDE+ 2016 een maximale gemiddelde windsnelheid op basis van de SDE+ Windviewer voorgeschreven.

  Wilt u uw windenergie-opbrengst berekenen? Maak dan gebruik van de Windviewer. Deze tool geeft voor iedere locatie in Nederland op elke hoogte, vanaf 20 tot en met 160 meter, de gemiddelde windsnelheid weer. In de Windviewer aangeduid als windsnelheid. Deze windsnelheid is gebaseerd op de KNMI winddata over de periode 2004-2013.

  Bron : www.RVO.nl

Show Buttons
Hide Buttons