Postcoderoossubsidie 2023: veel betere tarieven!

De tarieven van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) 2023 zijn bekend. Ten opzichte van vorig jaar zijn ze fors verhoogd. Het basisbedrag voor zon wordt € 0,131 per kWh voor grootverbruikersaansluitingen en € 0,140 voor kleinverbruikersaansluitingen. Verder kondigt de minister een aantal verbeteringen aan waarvoor wij met succes hebben gelobbyd.

kva-= kleinverbruikaansluiting gva= grootverbruikaansluiting *in 2021 referentie 150 kWp, in 2022 250 kWp, in 2023 150 kWp.

Wij willen alle coöperaties bedanken voor het delen van hun businesscase! Eerder deden we een oproep om je businesscases te delen die met de tarieven van 2022 onrendabel waren. Op 14 april hebben we hierdoor maar liefst 65 onrendabele businesscases kunnen doorspelen naar het Planbureau voor de Leefomgeving PBL in het kader van de consultatie voor de SCE 2023. Mede dankzij deze informatie zijn er door PBL hogere tarieven vastgesteld.

Het openstellingsbudget voor 2023 is vastgesteld op 150 miljoen euro (oorspronkelijk was er 37 miljoen euro voorzien voor 2023. Dit is verhoogd omdat het aantal aanvragen voor 2022 fors achterbleef vanwege de lage tarieven 2022).

De openstelling is vervroegd, de SCE 2023 loopt van 9 januari tot en met 1 november.

Aangekondigde wijzigingen
In de Kamerbrief over SCE 2023 (21-11-2022) worden enkele inhoudelijke wijzigingen in de regeling aangekondigd. Siward Zomer, coöperatief directeur Energie Samen: “We hebben samen met het ministerie gekeken naar oplossingen voor problemen die wij zagen, en voor de meeste is dat gelukt.”

Termijn voor aanleveren ledenlijst en recht van opstal verdubbeld.
Energiecoöperaties moesten binnen een half jaar na toekenning van de subsidie een lijst met deelnemende leden aanleveren en een recht van opstal vestigen. We hebben aangegeven dat deze termijn in de praktijk problemen geeft. Onze lobby was succesvol, de termijn wordt verdubbeld naar een jaar.
Verplichte constructieberekening voor dak of gevel versoepeld tot een verklaring van geschiktheid.
Voor de SDE (waar de SCE een variant op is) moet sinds dit jaar al bij de aanvraag van subsidie een draagkrachtberekening door een constructeur ingediend worden. Het voorstel was om dit ook bij de SCE in te voeren. Een commerciële ontwikkelaar heeft daar budget voor, veel energiecoöperaties niet. Voor de SCE is daarom op ons aandringen deze eis versoepeld; aanvragers moeten een verklaring indienen, waarin zij aangeven dat er een eerste schouw heeft plaatsgevonden van de geschiktheid van het dak of de gevel. Dit hoeft nog geen volledige analyse inclusief berekening te zijn van een erkend constructeur (maar dat mag uiteraard wel).
Ruimere interpretatie van het begrip ‘locatie’
RvO hanteerde als definitie voor dakprojecten: locatie is een aaneengesloten dakoppervlak. Dat leverde een ongewenste beperking op voor het aanvragen van subsidie. Dit hebben we met succes aangekaart; RVO hanteert vanaf 2023 bij beoordeling van de aanvraag de locatiedefinitie ‘pand-ID’, zoals deze geregistreerd staat in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.
Eisen voor Verenigingen van Eigenaren (VvE) versoepeld.
Twee eisen voor VvE’s leverden in de praktijk problemen op, onder andere wanneer leden van een VvE hun appartement verhuren en zelf elders wonen (huurders kunnen geen lid van een VvE zijn en dus geen deelnemend lid voor SCE). Een eis was dat tenminste 90% van de leden in de zogeheten postcoderoos wonen. Dit wordt versoepeld naar minimaal 75%. Een andere eis was dat alle leden een kleinverbruikersaansluiting moeten hebben. Ook dit wordt versoepeld naar minimaal 75%.
Aftopping op 50% van piekvermogen alleen voor grootverbruikersaansluiting, niet voor kleinverbruikersaansluiting.
Zonprojecten op een grootverbruikersaansluiting met SCE worden op maximaal 50% van het piekvermogen van de panelen aangesloten. Dit vanwege transportschaarste op het elektriciteitsnet. Deze eis gaat niet gelden voor kleinverbruikersaansluitingen.
Minister steunt coöperaties
In juni spraken we als Energie Samen, samen met Stichting Urgenda en afgevaardigden van diverse coöperaties, met de minister. Hij schrijft hierover:

Ik heb in het gesprek te kennen gegeven dat ik hun bijdrage aan de energietransitie veelbetekenend en veelbelovend vind. Daarom wil ik hen, waar mogelijk en nodig, passend blijven ondersteunen. [..] We hebben de gezamenlijke wens uitgesproken de afspraak van 50% lokaal eigendom in zon- en windprojecten uit het Klimaatakkoord realiteit te maken. Hierbij moet oog zijn voor de ontwikkelingen en drempels voor de doelgroep, zoals de recente prijsstijgingen.

De minister heeft goed oog voor het belang van de coöperatieve energiebeweging:

”  Ik ondersteun de coöperatieve energiebeweging waar nodig zo goed mogelijk zodat zij haar significante bijdrage kan leveren aan de energietransitie in Nederland. ”

Bron ENERGIE SAMEN 2022

Bezoekadres

Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

Postadres

Energie Samen
Postbus 4098
3502 HB Utrecht

Show Buttons
Hide Buttons